Soudní překlad (někdy nazývaný úřední překlad, překlad s kulatým razítkem aj.) je typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady (české i zahraniční) a jiné instituce. Soudní překlad je nejčastěji požadován u dokumentů, jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů atd. Překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem k vyhotovování soudních překladů.

Soudní překlad vypadá tak, že originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Nejčastěji je překlad vázán trikolórovou šňůrkou, ale může být také prošit sešívačkou apod. Tlumočnická doložka obsahuje potvrzení tlumočníka, že je jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů – je zde uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářskou kopii.

Podrobnosti popisuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti číslo 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.


Apostila
(Apostille) je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR.

Úkon provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Při ověřování dokladů o vzdělání je nejprve potřeba dát si příslušný doklad ověřit na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad, rovněž méně správně označovaný jako soudní překlad, který splňuje požadavky na ekvivalentní transfer obsahu z cílového jazyka do jazyka přijímající země.

Apostilou se opatřují cizí rodné listy, vystavené Čechům narozeným v zahraničí. Na základě ověřeného překladu cizího rodného listu se pak prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky nebo matriky žádá o zápis do zvláštní matriky, kterou v současné době vede Úřad městské části Brno-střed.

 

Ministerstvo zahraničí

Ověřování listin – informace pracovní skupiny legalizace odboru konzulárních činností

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí        8.00 hod. – 12.00 hod.  13.30 hod. – 17.00 hod.
úterý            8.00 hod. – 12.00 hod.
středa          8.00 hod. – 12.00 hod.  13.30 hod. – 17.00 hod.
pátek            8.00 hod. – 12.00 hod.

Ve čtvrtek je pracovní skupina legalizace pro veřejnost uzavřena.

Kontakt:
Pracoviště ověřování dokladů – Hradčanské nám. 5, Praha 1
Telefon: +420 224 18 2188, +420 224 18 2153, fax: +420 224 18 2527
e-mail: legalizace@mzv.cz

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha
Česká republika

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč (na české listiny), 600,- Kč (na cizozemské listiny). Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Ověření je prováděno zpravidla téhož dne. Pracovní skupina legalizace si vyhrazuje právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů dle aktuální vytíženosti oddělení. Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin.

Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

 

Ministerstvo spravedlnosti

Pracoviště pro ověřování listin: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2
Telefon: 221 997 473, 221 997 914, 221 997 935, 221 997 984
E-mail: moc@msp.justice.cz
Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí        8.00 hod. – 12.00 hod.  13.30 hod. – 17.00 hod.
úterý            8.00 hod. – 12.00 hod.
středa          8.00 hod. – 12.00 hod.  13.30 hod. – 17.00 hod.
pátek            8.00 hod. – 12.00 hod.

A. Ověřování dokumentů v osobním styku

Ověřování je na Ministerstvu spravedlnosti ČR vyřizováno během úředních hodin na počkání.

B. Ověřování dokumentů v poštovním styku

Poštovní adresa (centrální podatelna):
Ministerstvo spravedlnosti ČR
mezinárodní odbor civilní
Vyšehradská 16
128 10  Praha 2

Ověření listin lze provést i na základě písemné žádosti zaslané v poštovním styku. Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:
a) stát, ve kterém bude listina použita
b) svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
c) telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
d) potřebný počet kolků
(volně vložených do obálky)
e) připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek

Za ověření listiny se na Ministerstvu spravedlnosti ČR vybírají správní poplatky:
1) za apostilní doložku (apostilu) ve výši 100,- Kč ve formě kolku (jeden kolek za ověření jednoho razítka).
2) za vyšší ověření listin ve výši 30,- Kč ve formě kolku (jeden kolek za ověření jednoho razítka).

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí        8.00 hod. – 12.00 hod.  13.30 hod. – 17.00 hod.
středa          8.00 hod. – 12.00 hod.  13.30 hod. – 17.00 hod.

V úterý a ve čtvrtek je pracovní skupina legalizace pro veřejnost uzavřena.

Mgr. Michaela Burdková – legalizace středoškolského vzdělání
(oddělení koncepce vzdělávací soustavy, nostrifikace)

Jiří Johánek – legalizace vysokoškolského vzdělání

Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz