JUDr. Petr Studený

soudní tlumočník a překladatel českého a německého jazyka

Telefon: +420 721 820 377

E-mail: petr.studeny@volny.cz

Apostila

Co je to úřední překlad?

Úřední překlad (rovněž soudní překlad, ověřený překlad, oficiální překlad nebo překlad s ověřením) je překlad opatřený překladatelskou doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem. Takto vyhotovený překlad splňuje požadavky kladené na překlady určené pro úřady, soudy či policii v tuzemsku i zahraničí.

Překladatelská doložka uvedená na konci překladu pak osvědčuje, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu.

Jakožto soudní tlumočník a překladatel pro Vás mohu vyhotovit úřední překlady všeho druhu do českého nebo německého jazyka.

Co je to apostila?

Apostila (apostille) je úřední doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Apostila je vyšší stupeň ověření, kterého je zapotřebí v případě, kdy se na území jiného státu předkládá ověřená listina a tento stát je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu dne 5.  října 1961.

Tato Úmluva zjednodušila proces ověřování veřejných listin, jež mají být použity ve státech, které jsou jejími smluvními stranami a s nimiž Česká republika nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv.

V případě německého jazyka a zemí, v nichž je němčina úředním jazykem, se apostilace týká všech listin určených do Švýcarska a listin určených do Německa pro právnické osoby a pro účely podnikání (od roku 2018 jsou od apostilačního řízení osvobozeny listiny fyzických osob). Ve styku s Rakouskem jsou veškeré listiny osvobozeny od apostilačního řízení (na základě vyhlášky č. 9/1963 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích.

Moje služby

Mohu pro Vás zajistit a vyřídit kompletní legalizační servis pro listiny a dokumenty:

  • legalizace – vyšší ověření listin ve formě apostily pro všechny české dokumenty
  • legalizace – vyšší ověření listin ve formě superlegalizace pro všechny české dokumenty

Jaké dokumenty se opatřují apostilou?

Apostilou se opatřují nejčastěji úřední dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky, diplomy, vysvědčení, osvědčení o nabytí dědictví a jiné osobní či firemní dokumenty.

Máte další dotazy k apostile?

V případě dalších dotazů k apostile mne můžete kontaktovat telefonicky, popř. e-mailem nebo pomocí formuláře na mých webových stránkách.

Apostila – postup při vyřizování

Apostila (Apostille) je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR.

Úkon provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři, Ministerstvo spravedlnosti. Při ověřování dokladů o vzdělání je nejprve potřeba dát si příslušný doklad ověřit na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad, rovněž méně správně označovaný jako soudní překlad, který splňuje požadavky na ekvivalentní transfer obsahu z cílového jazyka do jazyka přijímající země.

Apostilou se opatřují cizí rodné listy, vystavené Čechům narozeným v zahraničí. Na základě ověřeného překladu cizího rodného listu se pak prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky nebo matriky žádá o zápis do zvláštní matriky, kterou v současné době vede Úřad městské části Brno-střed.

Ministerstvo zahraničí

Ověřování listin – informace pracovní skupiny legalizace odboru konzulárních činností

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí       8.00 – 12.00 hod.  13.30 – 17.00 hod.

úterý           8.00 – 12.00 hod.
středa         8.00 – 12.00 hod.  13.30 – 17.00 hod.
čtvrtek        zavřeno
pátek           8.00 – 12.00 hod.

Kontakt:
Pracoviště ověřování dokladů – Hradčanské nám. 5, Praha 1

Telefon: +420 224 18 2188, +420 224 18 2153, fax: +420 224 18 2527
e-mail: legalizace@mzv.cz

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha
Česká republika

Správní poplatek

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 300,- Kč (na české listiny), 600,- Kč (na cizozemské listiny). Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.). Od 1. 7. 2021 lze poplatky hradit rovněž elektronickými platebními kartami (pouze v osobním styku).  

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Ověření je prováděno zpravidla téhož dne. Pracovní skupina legalizace si vyhrazuje právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů dle aktuální vytíženosti oddělení. Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin.

Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

Ministerstvo spravedlnosti

Pracoviště pro ověřování listin:

Na Děkance 3, 128 10 Praha 2
Telefon: 221 997 473, 221 997 914, 221 997 935, 221 997 984
E-mail: moc@msp.justice.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa: 8.00 – 12.00 hod. a 13.30 – 17.00 hodin (bez předchozí rezervace)

úterý a čtvrtek: pouze po předchozí online rezervaci termínu

A. Ověřování dokumentů v osobním styku

Ověřování je na Ministerstvu spravedlnosti ČR vyřizováno během úředních hodin na počkání.

B. Ověřování dokumentů v poštovním styku

Poštovní adresa (centrální podatelna):
Ministerstvo spravedlnosti ČR

mezinárodní odbor civilní
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Ověření listin lze provést i na základě písemné žádosti zaslané v poštovním styku.

Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:

a) stát, ve kterém bude listina použita

b) svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána

c) telefonní číslo, event. e-mailovou adresu

d) potřebný počet kolků (volně vložených do obálky)

e) připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

Správní poplatek

Za ověření listiny se na Ministerstvu spravedlnosti ČR vybírají správní poplatky:

1) za apostilní doložku (apostilu) ve výši 300,- Kč ve formě kolku (jeden kolek za ověření jednoho razítka).

2) za vyšší ověření listin ve výši 30,- Kč ve formě kolku (jeden kolek za ověření jednoho razítka).

Od 1.10.2021 nemůže Ministerstvo spravedlnosti ověřit české veřejné listiny vydané nebo ověřené notáři apostilační doložkou. Ověřování tohoto typu listin od uvedeného data provádí Notářská komora České republiky a regionální notářské komory.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí      9.00 hod. – 12.00 hod.  13.00 hod. – 16.00 hod.
středa        9.00 hod. – 12.00 hod.  13.00 hod. – 16.00 hod.

V úterý a ve čtvrtek je pracovní skupina legalizace pro veřejnost uzavřena.

Je možné legalizovat originály nebo úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu. Případné úřední ověření musí být provedeno v České republice. Kopie v České republice úředně ověří jakýkoli notář, obecní/městský úřad nebo Česká pošta. Úředně ověřenou kopii je možné také získat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy úředně ověřené kopie nevyhotovuje.

Ke každému jednotlivému dokumentu, který chce žadatel legalizovat, je nutné uhradit správní poplatek formou kolkové známky v hodnotě 100,- Kč.

Mgr. Michaela Burdková – legalizace středoškolského vzdělání
(oddělení koncepce vzdělávací soustavy, nostrifikace)

Jiří Johánek – legalizace vysokoškolského vzdělání

Kontakt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz


Notářská komora

Notářská komora vydává apostilu pro dokumenty vystavené notářem. Apostily jsou vydávány na počkání při úhradě poplatku v hotovosti ve výši 300,- Kč plus DPH (tedy 363,- Kč včetně DPH). Apostily lze rovněž vyřídit korespondenční cestou.

Úřední hodiny:

pondělí       8.30 – 12.00 hod.  13.00 – 16.00 hod.
úterý           8.30 – 12.00 hod.  13.00 – 16.00 hod.
středa         8.30 – 12.00 hod.  13.00 – 16.00 hod.
čtvrtek        8.30 – 12.00 hod.  13.00 – 16.00 hod.
pátek           8.30 – 13.00 hod. 

Kontakt:

Notářská komora České republiky
Apolinářská 442/12
128 00 Praha 2
tel.: +420 273 037 033
e-mail: apostila@nkcr.cz

Apostily jsou vydávány rovněž v sídlech regionálních komor na následujících adresách:

Notářská komora v Brně

Kobližná 19
602 00 Brno
tel.: +420 542 134 256

Úřední hodiny:
pondělí 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
středa 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Notářská komora v Českých Budějovicích

Široká 13
370 01 České Budějovice
tel.: +420 386 350 692

Úřední hodiny:
pondělí 9.00 – 15.00 hod.
středa 9.00 – 13.00 hod.

Notářská komora v Hradci Králové

Hořická 28
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 215 117

Úřední hodiny:
pondělí 9.00 – 14.00 hod.
středa 9.00 – 14.00 hod.

Notářská komora v Ostravě

Masná 4
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 114 224

Úřední hodiny:
pondělí 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
středa 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.

Notářská komora v Plzni

Klatovská třída 1560/81
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 4252 787

Úřední hodiny:
pondělí 9.00 – 14.00 hod.
středa 10.00 – 15.00 hod.

Notářská komora v Ústí nad Labem

Revoluční 8
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 209 295

Úřední hodiny:
pondělí 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
středa 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod