Apostila

Apostila (Apostille) je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Aktuální informace

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dne 11. února 2021 dopis náměstkyně MSp ČR, kterým informuje soudní tlumočníky a překladatele, že od 1. 1. 2021 je možné docílit apostilace či superlegalizace překladu pouze notářským ověřením podpisu tlumočníka či překladatele na tlumočnické či překladatelské doložce. Od spuštění Seznamu tlumočníků a překladatelů (datum MSp upřesní) pak též pořízením výpisu z tohoto seznamu, který budou vydávat notáři. Podpis tlumočníka a výpis ze seznamu musejí být ověřeny notářem osobně.

Ověřený překlad či písemný tlumočnický úkon s notářsky ověřeným podpisem soudního překladatele/tlumočníka poté apostiluje Ministerstvo spravedlnosti v ul. Na Děkance 3, 128 10 Praha 2. Ověřování listin se bez předchozí rezervace provádí v pondělí a středu 9:00 – 12:00 hod. a 13:30 – 15:30 hod. Více o ověřování listin pro použití v zahraničí se dozvíte na internetových stránkách zde a na stránkách MSp zde.

Upozorňujeme, že jak notářská doložka, tak apostille jsou vystavovány v jazyce českém.

Tento postup se použije pro překlady vyhotovené pro soukromé zadavatele a to jen v případě, že české oprávnění soudního překladatele/tlumočníka cílová země uznává a své uznání podmiňuje apostilací/superlegalizací.

Nařízení (EU) 2016/1191

Od 16. února 2019 musí úřady členského státu EU uznat pravost některých veřejných listin a ověřených kopií vydaných počínaje tímto datem úřady jiného členského státu EU, aniž by byly opatřeny razítkem potvrzujícím jejich pravost (tedy apostilou). Toto nařízení se týká především veřejných listin o osobním stavu.
Pro právnické osoby zůstává v platnosti původní úprava. To znamená, že dokumenty do Německa a Švýcarska, resp. z Německa a Švýcarska musí být opatřeny apostilou. Apostila není třeba u dokumentů určených do Rakouska nebo z Rakouska.

Apostila nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení superlegalizace nebo zajištění apostily, je možné zjistit telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR.

Úkon provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Při ověřování dokladů o vzdělání je nejprve potřeba dát si příslušný doklad ověřit na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad, rovněž méně správně označovaný jako soudní překlad, který splňuje požadavky na ekvivalentní transfer obsahu z cílového jazyka do jazyka přijímající země.

Apostilou se opatřují cizí rodné listy, vystavené Čechům narozeným v zahraničí. Na základě ověřeného překladu cizího rodného listu se pak prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky nebo matriky žádá o zápis do zvláštní matriky, kterou v současné době vede Úřad městské části Brno-střed.

Soudní překlad

Soudní překlad (někdy nazývaný úřední překlad, překlad s kulatým razítkem apod.) je typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady (české i zahraniční) a jiné instituce. Soudní překlad je nejčastěji požadován u dokumentů, jako jsou výpisy z obchodního rejstříku, různé typy smluv, notářské zápisy, soudní rozhodnutí, dále diplomy, rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů apod. Překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem k vyhotovování soudních překladů.

Soudní překlad vypadá tak, že originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Nejčastěji je překlad vázán trikolórovou šňůrkou, ale může být také prošit sešívačkou apod. Tlumočnická doložka obsahuje potvrzení tlumočníka, že je jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů – je zde uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářskou kopii.

Podrobnosti popisuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti číslo 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Kontaktní údaje

Ministerstvo zahraničí

Ověřování listin – informace pracovní skupiny legalizace odboru konzulárních činností

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí        8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00
úterý            8.00 – 12.00
středa          8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00
pátek            8.00 – 12.00

Ve čtvrtek je pracovní skupina legalizace pro veřejnost uzavřena.

Kontakt:
Pracoviště ověřování dokladů – Hradčanské nám. 5, Praha 1
Telefon: +420 224 18 2188, +420 224 18 2153, fax: +420 224 18 2527
e-mail: legalizace@mzv.cz

Poštovní adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
Hradčanské nám. 5
110 00 Praha
Česká republika

Správní poplatek za legalizační úkon se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč (na české listiny), 600,- Kč (na cizozemské listiny). Kolkové známky je třeba přinést s sebou (k dostání na každé pobočce České pošty, a.s.).

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) činí lhůta pro vyřízení žádosti o legalizaci dokumentů 30 dnů. Ověření je prováděno zpravidla téhož dne. Pracovní skupina legalizace si vyhrazuje právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů dle aktuální vytíženosti oddělení. Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před ukončením úředních hodin.

Žadatel může pověřit vyřízením své žádosti jinou osobu bez předložení plné moci.

Ministerstvo spravedlnosti

Pracoviště pro ověřování listin: Na Děkance 3, 128 10 Praha 2
Telefon: 221 997 473, 221 997 914, 221 997 935, 221 997 984
E-mail: moc@msp.justice.cz
Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí        8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00
úterý            8.00 – 12.00
středa          8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00
pátek            8.00 – 12.00

 

A. Ověřování dokumentů v osobním styku

Ověřování je na Ministerstvu spravedlnosti ČR vyřizováno během úředních hodin na počkání.

 

B. Ověřování dokumentů v poštovním styku

Poštovní adresa (centrální podatelna):
Ministerstvo spravedlnosti ČR
mezinárodní odbor civilní
Vyšehradská 16
128 10  Praha 2

Ověření listin lze provést i na základě písemné žádosti zaslané v poštovním styku. Žadatel v průvodním dopisu (žádosti) uvede:
a) stát, ve kterém bude listina použita
b) svoji přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána
c) telefonní číslo, event. e-mailovou adresu
d) potřebný počet kolků
(volně vložených do obálky)
e) připojí vlastní listinu (event. již opatřenou potřebným předchozím ověřením)

 

Správní poplatek

Za ověření listiny se na Ministerstvu spravedlnosti ČR vybírají správní poplatky:
1) za apostilní doložku (apostilu) ve výši 100,- Kč ve formě kolku (jeden kolek za ověření jednoho razítka).
2) za vyšší ověření listin ve výši 100,- Kč ve formě kolku (jeden kolek za ověření jednoho razítka).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí        8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00
středa          8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00

V úterý a ve čtvrtek je pracovní skupina legalizace pro veřejnost uzavřena.

Mgr. Michaela Burdková – legalizace středoškolského vzdělání
(oddělení koncepce vzdělávací soustavy, nostrifikace)

Jiří Johánek – legalizace vysokoškolského vzdělání


Kontakt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz