JUDr. Petr Studený

soudní tlumočník a překladatel českého a německého jazyka

Telefon: +420 721 820 377

E-mail: petr.studeny@volny.cz

Všeobecné dodací podmínky

I. Předmět dodávky

1. Předmětem dodávky jsou písemné překlady z/do německého jazyka se soudním ověřením nebo písemné překlady z/do německého jazyka bez soudního ověření, popř. tlumočení.

2. Provádění překladů se soudním ověřením se řídí ustanoveními Zákona o soudních znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb., v platném znění. Provádění překladů bez soudního ověření se řídí ustanoveními Živnostenského zákona.

II. Dodací podmínky

1. Dodané podklady musí být předloženy v písemné formě včetně elektronické formy (např. zaslání e-mailem nebo přes úschovnu) ve formátu word, excel popř. pdf. V případě nečitelnosti či nadměrného poškození dokladu si vyhrazuji nepřeložení příslušné části textu.

2. Dodací lhůta je stanovena vždy dohodou podle požadavku zákazníka, přičemž je možné se domluvit i na expresním termínu vyhotovení zakázky.

3. Způsob dodání a převzetí dokumentu bude určen dohodou se zákazníkem. Kromě osobního předání je možné doručení kurýrem, zaslání poštou, popř. zaslání naskenovaných dokumentů e-mailem a jejich zkompletování s originálem při osobním převzetí. K objednání překladů je možné rovněž použít objednávkový formulář na těchto stránkách.

4. Forma odevzdání hotových překladů se soudním ověřením je písemná, v zákonem předepsané formě (tj. překlad neoddělitelně spojený s původní listinou, opatřený doložkou soudního tlumočníka s kulatým úředním razítkem).

5. Veškeré překlady vyhotovuji osobně v místě sídla a zaručuji, že dokumenty nebudou přenášeny na žádné jiné místo a že k nim nebudou mít přístup žádné třetí osoby. Při zpracování dokumentů se řídím povinností mlčenlivosti ve smyslu Zákona o soudních znalcích a tlumočnících.

III. Platební podmínky

1. Překlady se účtují v normostranách hotového překladu podle Zákona o soudních znalcích a tlumočnících a příslušných prováděcích předpisů, přičemž 1 normostrana obsahuje 1.800 znaků s mezerami, tj. 30 řádků x 60 úhozů. Blíže k cenám viz vyhláška č. 37/1967 Sb. k zákonu o soudních znalcích a tlumočnících a doporučení Komory soudních tlumočníků České republiky.

2. Forma úhrady je buď v hotovosti při předání překladu (jen ve výjimečných případech a po dohodě se zákazníkem zálohově) nebo bezhotovostně a/nebo u stálých zákazníků na základě vystavení souhrnné měsíční faktury s lhůtou splatnosti 14 dnů od data vystavení.

IV. Ručení

1. Prohlašuji, že zadanou práci provedu osobně, s řádnou péčí a v nejvyšší odborné kvalitě. Prohlašuji, že jsem soudní překladatel jazyka německého, řádně jmenovaný Městským soudem v Praze.

2. Prohlašuji, že odpovídám objednateli za předané originální dokumenty od okamžiku jejich fyzického převzetí nebo od jejich doručení doporučenou zásilkou nebo osobního dodání kurýrní službou do okamžiku jejich fyzického předání objednateli, kurýrní službě nebo poště k doručení jako doporučené zásilky.

3. Reklamační lhůta činí 60 dnů. Objednatel musí vznést oprávněný nárok osobně spolu s předložením provedených překladů k jejich opravě. Dodavatel provede jejich bezplatnou opravu v nejkratším možném termínu, avšak nepřebírá odpovědnost za nepřímé a následné škody. 

V. Mlčenlivost

Prohlašuji, že jsem jakožto soudní tlumočník a překladatel povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své tlumočnické činnosti, a to ve smyslu Zákona o soudních znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb., v platném znění. 

VI. Ochrana osobních údajů

Na veškeré osobní údaje se vztahuje zákonná ochrana, a to ve smyslu Zákona o soudních znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb., v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Udělením zakázky objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

VII. Řešení sporů

Případné spory mezi dodavatelem a objednatelem budou řešeny nejprve smírnou dohodou stran. Pokud nebude možno dosáhnout dohody, budou spory řešeny před soudem příslušné jurisdikce. Při sporech o kvalitě provedeného díla jsou zapotřebí odborné posudky dvou dalších soudních překladatelů z daného oboru.

Praha květen 2021